Cargando...

Filipino Antique Outfits: Barong Tagalog & Baro’t Saya – making their Filipino Report Dolls

Filipino Antique Outfits: Barong Tagalog & Baro’t Saya – making their Filipino Report Dolls

The preferred gowns that has been many of the fresh new Filipino name, could be the Barong Tagalog for males and Baro’t Saya for female. New Filipino outfits build is influenced by the fresh new Spaniards exactly who colonized brand new Philippines regarding 1565 in order to 1898. Pursuing the Foreign language day and age, this has continuously changed and you will withstood the exam of your energy.

The brand new Barong otherwise Barong Tagalog extends back into precolonial time on the Philippines. They originated to your twice sleeve-doublet made of cotton fiber titled canga the Filipino neighbors used. Colour of the doublet calculated its social standing, purple for the chiefs, white or black to possess preferred some one.

It is considered that the newest Foreign language colonizers forced new local Filipinos to develop a clear upper garment, without purse to get rid of her or him away from covering up weapons and also to as well as distinguish them regarding governing class.

Ramon Magsaysay assisted popularize the fresh lowly inferior Barong. For the 29 December 1953, Magsaysay took his oath since seventh President of the Philippines. He was the first President to wear the fresh new Barong Tagalog from the his inauguration making it the state male clothes through the authoritative and you will personal functions. Thriving Philippine presidents have followed the newest routine. Chairman Ferdinand Marcos built Barong Filipino few days (ation No. 1374 and recognized Barong Tagalog given that federal gowns.

The brand new barong is just about the icon away from Filipino liberty and you will opposition to help you colonization. To the ages leading to the brand new Philippine revolution up against Spain’s colonial regimen, some one and short groups of people had attained socio-economic and you can cultural electricity in a way that they never ever had during the early times of colonization.

Barong in the modern minutes is considered to be the fresh new official attire for men about Philippines. They might constantly don the new garment into the crucial circumstances for example wedding parties and you will ceremonial situations. Barong is composed of jusi topic (banana cotton) or pinya fabric (pineapple leaf). Additionally, it shows exquisite embroideries.

Filipino Conventional Clothes: Barong Tagalog & Baro’t Saya – while making your Filipino Report Dolls

Baro’t Saya, while doing so, was a loose clothes consisting of Baro, a fine fabric top fitting which have butterfly arm, and an effective Saya, a complex top created from plaid otherwise striped cotton. Inside the Spanish colonial months, this is the informal skirt of any Filipino woman. It can be known by the too many names – Maria Clara, Traje de- Mestiza or Terno.

The dress has been the fresh new symbol of imp your own better Filipino woman, breathtaking, conservative and adherent into Catholic beliefs. Moderate variations on points and designs given ways to distinguish the low class regarding aristocrat.

Now, the new Baro’t Saya was worn during pageants and you can theatrical shows, and you can sometimes selected just like the a political otherwise wedding clothing.

The brand new Filipino employees out of Ilam Avida Retirement Care in their national outfits remembering Philippine Independence Go out regarding facility from inside the 2019

Tradisyonal na Damit ng Pilipino: Barong Tagalog within Baro’t Saya

Ang pinakatanyag na mga damit na naging malaking bahagi ng pagkakakilanlan ng Pilipino ay ang Barong Tagalog para poder sa mga kalalakihan during the ang Baro’t Saya para sa mga kababaihan.

Ang istilo ng damit ng Pilipino ay naimpluwensyahan ng mga Kastila nang masakop ang Pilipinas mula 1565 hanggang 1898. Matapos ang panahon ng pananakop ng Espanya, patuloy itong nagbabago from the nasubok ng panahon.

Ang kasaysayan ng Barong o Barong Tagalog ay mula sa pre-kolonyal na panahon, Ang mga katutubo ay nagsuot ng lapat na manggas-doublet na gawa sa koton na tinatawag na canga. Ang kulay ng doublet ay tumutukoy sa kanilang katayuan sa lipunan, pula para sa mga pinuno, puti o itim para poder sa mga karaniwang tao.

Ito ay pinaniniwalaan na pinilit ng mga Kastila ang mga katutubong Pilipino na magdisenyo ng isang clear na pang-itaas na damit, na walang bulsa upang maiwasan ng mga ito na magtago ng mga armas at the maihiwalay sila sa mga taong nasa kapangyarihan.

Au moment ou Pangulong Ramon Magsaysay ang naging daan para poder makilala ang Barong. Noong 29 Disyembre 1953, nanumpa quand Magsaysay bilang ika-pitong pangulo ng Pilipinas. Siya and you will kauna-unahang pangulo na nagsuot ng Barong Tagalog sa kanyang pagpapasinaya at ginawang opisyal na kasuotan na lalaki from the sa lahat ng iba pang mga gawain sa estado. Tinangkilik din ito ng mga sumunod na pangulo ng Pilipinas. Itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Linggo ng Barong Filipino (asyon Blg. 1374 in the kinilala ang Barong Tagalog bilang kasuotan ng Pilipinas.

Ang barong ay naging simbolo ng kalayaan ng Pilipino within paglaban sa kolonisasyon. Sa mga dekada na humahantong sa rebolusyon ng Pilipinas laban sa kolonyal na rehimen ng Espanya, ang mga indibidwal from the maliit na grupo ng mga tao ay nakamit ang sosyo-ekonomiko in the pangkulturang kapangyarihan sa paraan na hindi nila kailanman nagawa sa mga unang araw ng kolonisasyon.

Ang Barong sa modernong panahon ay itinuturing na pormal na damit para poder sa mga kalalakihan sa Pilipinas. Karaniwan nilang sinusuot ang damit na ito sa mga mahahalagang okasyon tulad ng mga kasal during the seremonya. Ang Barong ay gawa sa jusi materyal (sedang saging) o tela ng pinya (pinya ng dahon), ipinapakita din nito ang mga katangi-tanging burda.

Ang Baro’t Saya naman ay isang maluwag na kasuotan na binubuo ng baro, isang pinong blusa ng tela na nilagyan ng mga butterfly na manggas, in the isang saya, palda na gawa sa plaid o may guhit na koton. Sa panahon ng Kastila, ito ang pang-araw-araw na damit ng bawat babaeng Pilipino. Ito rin ay can get iba’t- ibang pangalan–Maria Clara, Traje de Mestiza o Terno.

Ang damit na ito ay naging simbolo ng huwarang babaeng Pilipino, maganda, konserbatibo from the sumusunod sa mga paniniwala ng Katoliko. Ang mga bahagyang pagkakaiba sa mga elemento on disenyo ng damit ay nagsisilbing paraan upang makilala ang kaibahan ng pangkaraniwang tao in the ng aristokrat.

Ngayon, ang Baro’t saya ay isinusuot sa mga pageant, paganap sa teatro, at paminsan-minsan ay napili bilang pampulitika o pangkasal na kasuotan.

 426 total de visitas,  2 vistas hoy

Agregar un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Top